Search form

Mak 5:39

39Ago inoiwa giro Yesu sora toiro numorekare ego senua awa, “Nikare nogoro pasi inoise di towi? Mai awa kaka betamu. Nu gitawa inoya.”