Search form

Mak 6

Nasarete ema bama meni Yesu gutipe potiwa.

1Yesu meni nata awa doro nata nusora bamunua. Bua mai nuso meni numore dai bamuwa. 2Are Sabat pura kei awenu giro nu yere ibu du toiro ge tugata inoinu ema bama saisai meni ge nuso niniro di tainiro ego sewa awa, “Ema awa kotumai awa nana ena tapitai? Kotumai zewaine nuso nana kei awitai? Nu nogo wero tani erama gita kaka gamu awa inowi? 3Ema ewa nu kapenda. Nu Mariara mai awa. Nu Yakobora Yosefera Yudara Simonra nami. Nubabumana nuso namorekai dai nowera.” Ago sero nukare Yesure kotumai waya pumuro duba mou wewa. 4Ata Yesu meni numorekare ego senua awa, “Porofete nukare ema zazore. Ata nata nusokarera ena, o dubu nusokarera nana ena, o mama nusokarera nana ena, awa nukare ema zazore tepo.” Ago senua awa. 5Nu tani erama gita kaka gamu awa nusokare nana ena wai ine te kaka wamu wenua. Ata nu wana nuso meni ema yayare da da amira nana potinu yaya nusokare tepo wenua awa. 6“Nukare nogoro na tuma kaka diamu inori?” ago kotumuro nu aita wero nata kikinakara baro ge tugata wenua awa.

Yesu meni bua mai nuso 12 buara potinua.

7Yesu meni bua mai 12 zawa senu muwa bi tunaira putou awa numorekare potiro nukare eto-eto baro teya-taya warise sero nu numorekare ego senua awa, 8“Ebatara nena zo oko pumawe. Wo ma tepo, kaita tepo, wau moni tepo. Ketu gege pumuwo. 9Te mokara sandol wosunamunowa, ata tama woi eto oko wosunawe. 10Nikare esewa wero nata zora baro so da amira toiro itise muro baro awinoma nata awa duamu sero amire so awa dowo. 11Nata zo meni nikare sawa kaka diamu, o ge nisokare kaka ninamu wara giro nata awa doro susu nusokare garise sero zebu nusokare te moka nisokarera itia awa deregi weu osae.” 12Ago senu giro bua mai 12 ami baro eramare ego sewa awa, “Nikare duba kapeteniu.” 13Ago sero sero bi saisai tunero gawi eni ema yayare saisai amira nana zozasara yaya nusokare tepo inoisonua awa.

Yohane ge ou gutai zaawai ema awa betenua.

14Yesura oziga baro ema bama dapikarago zebu sero amira te wenua. Ago wenu ema tua zo zazo nuso Herode ami Yesura oziga nininua. Ema eni meni Yesure ego toisowa awa, “Nu Yohane ge ou gutai zaawai ema. Nune ami betaira ena erinua, are nu tani putoure inowia.” 15Eni meni ago toisowa, ata eni meni ego toisowa awa, “Nu Elia.” Ota eni meni ego toisowa awa, “Nu porofete zo. Porofete gita noisowa ago ine.” Ago toisowa awa.

16Ata Herode meni Yesura tani amira ge niniro ego senua awa, “Na ge sesena nukare Yohanera duba kapetera giti osisia, ata nu noko eriro noya.” 17Herode meni ago senua, nera kota, gita nu soldia senu baro Yohane beniro puro poti benai sora niwa. Herode meni tani awa Herodia emo wenua, amira susu ego ewa: Herode meni nami nuso Filipra bama puro atinua awa. Bama amira zazo Herodia. 18Ago wenu giro Yohane meni Herodere ego senua awa, “Ni nami nisora bama amire nowesa, awa te oko inoya. Lo ge itia.” 19Yohane meni ago senu giro Herodia meni dumu wero Herode nu Yohane daise toisonua. 20Ata Herode meni tani awa kaka wamu. Nera kota, nu Yohane emo azu inoisonua. Herode meni Yohane nu ema saramai, nu ema pasina kaka wamu, awa giro azu wero soinoisonua awa. Yohane nu ge sasai Herode meni niniro itazaita wero kotumu-katumu inoisonua, ata nu Yohanera ge ninamu yaba inoisonua awa.

21Ata Herodia meni Yohane dai betaira be awa tamunua. Herode meni mia nu pumunua amira be awa kei awenu giro nu ema babezinoma nuso ata soldiara giti kopi eni ata Galilaya zebura ema babezinoma eni ami emo ana-bona wenua. 22Be amire Herodia meni Yohane dai betaira ebata tamunua. Awa ego ewa: Mai bama diri nuso meni Herodera ibura toiro yawa bamubake wienu Herode ata esewa numore dai itiwa ami giro yawa sara wewa. Ago wero giro Herode meni mai kanoware ego senua awa, “Ni nena zota zo yaba wero sasa giro potamunona. 23Na Anutura giti mokara sana zewai wae. Ni nena zota zo emo sasa giro potamunona awa. Zebu naso agewa emo samunosa, awa potamunona.” 24Ago senu nu so doro baro mia nusore ego senua awa, “Na ne potaise samunoni?” Ago senu mia nuso meni ego senua awa, “Yohane ge ou gutai zaawai ema amira giti nimore potaise samunosa.” 25Ago senu nu eya sumuro Herode nana baro ego senua awa, “Zeme-zemeke ni Yohane ge ou gutai zaawai ema amira giti tewara potiro potasa pumane.” 26Ago senu Herode meni kotumunu te kaka wamu wenu duba mou wenua. Ata nu Anutura nana giti mokara ge senu zewai wenua, noko ema dai itiwa amira nana ge nuso osago wai azu, 27nu soldia zo meni Yohanera giti kapero puro maise senu baro benai sora ena duba nuso kapero 28giti tewara potiro puro baro mai bama dirire potinu puro mia nusore potinua awa. 29Ago wewa Yohanera bua mai meni tani amira oziga niniro giro baro woi nuso pumuro puro baro bi ditira potiwa awa.

Yesu meni ema 5,000 amire nena nai potinua.

30Ema Yesu meni iyetinua ami Yesu nana ena auniro ge tugata inoise bua wewa awa dapikarago numore sewa awa. 31Ota erama saisai Yesu nana muro baro awinoiwa Yesu ata bua mai nusore nena naira be tepo wenua. Ago wenu giro Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, “Mukai. Nakai imata baro so erama tepora ena zanatianekai.” 32Ago sero nukare wara witiro so erama tepo amira bayamu susauwa 33erama saisai nata serora ami nukare susauwa giro kora-kora ama ganero bamuwa awa. 34Yesu wa doro witi ete niro ema diti bamubake awa giro nukare emo zo amunua. Nera kota, nukare pu mamai meni mia kau inoise nowera ago ine. Ago giro zo amuro nu nukare ge tugata-magata inoinu 35tua zizinoinu giro bua mai nuso meni nuso nana zorage muro numore ego sewa awa, “So ewa so waya. Nena nai tepo. Tua zizinoya, 36are ni ema bama duasa baro nena nai nusokare pumamu nata zora-zara itera amira bayare.” 37Ago sewa nu ego senua awa, “Ninekare nena nai potiu nare.” Ago senu nukare numore ego sewa awa, “Nakare baro ame moyai 200 kina meni zuma gaero numorekare potanakare narise tosa?” 38Ago sewa nu numorekare ego senua awa, “Ame moyai nikare nazo ni? Bamuu, gawe.” Ago senu nukare baro giro noko muro ego sewa awa, “Ame wana dare wo etore gege itera.”

39Ago sewa nu eramare ego senua awa, “Nikare dubu sero dopero gras uwiwai tame arumuu.” 40Ago senu nukare dubu sero arumuwa; dubu eni erama 100, dubu eni erama 50, ago wero arumuwa awa. 41Yesu meni ame wana dare wo etore puro iri utura niro Anuture kokopai asero ame awa eweweniro bua maire potinua awa. Awa bua mai meni eramare potarise sero ago wenua awa. Nu wo eto puro totoumuro kanowenu erama dapikarago ami pumuwa. 42Nukare dapikarago niwa te wenua awa. 43Ago wero nukare ame itatare wo itatare dara potiwa kana 12 te wenua. 44Ema nena niwa amira namba nusokare awa 5,000.

Yesu meni ou ubu tame aita wenua.

45Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, “Nikare wara witiro ziriniro enibara Besaida nate gita bayamunowa. Na ema bama bozarise sero duamunona.” 46Ago sero nu nukare gita iyetinu bamuwa nu isa samu sero dirumura witinua awa. 47Are tua zinu wa ou ubu soe tiara noinu Yesu imata ete itinua. 48Ago itimite bisi meni nukare dero pumunu nukare wa dawaira yaya tapinoiwa awa ginua. Ago giro pina atamu inoinu amire nu ou ubu tame aita wero nusokare nana bayamu sero bamunua. Nu nukare dainamu sero inoinu 49nukare nu ou tame aita inoinua awa giro nu ititi zota asero zawa gatewa. 50Nukare zawa gatewa. Awa nera kota, nukare nu giro azu wero wetu wana zipewa. Ago wewa giro nu numorekare eya ego senua awa, “Nikare zewai wewo. Nama awa. Azu oko wawe.” 51Ago sero nu wara witinu so bisi denua. Ago wenu nukare yaka asewa. 52Nera kota, nukare tani Yesu meni ame eramare potinua amira susu kaka gamu. Giti munu nusokare omata me omata ine.

Yesu meni erama dubu bamu yayare Genesaret ena kora wenua.

53Nukare ou ubu semuro bamu zebu zazo Genesaret amira niro wa isewa witinua awa. 54Ago wero wa doro witiwa erama Yesu gai ami nu giro 55nata zora-zora itiwa amira sumuro ema bama keziawewenai goga gaero zuaniro, Yesu ago itia, asero ago potiwa awa. 56So dapikarago Yesu meni bamunua — nata kikinaka, o nata babezinoma, o so nata tepo — so amira erama meni ema bama keziawewenai puro ebete potiwa ema bama yayare meni Yesu begomo sero mo be nuso gege kimamu sewa. Ema bama kimuwa amira yaya tepo wenua awa.