Search form

Mak 6:1

Nasarete ema bama meni Yesu gutipe potiwa.

1Yesu meni nata awa doro nata nusora bamunua. Bua mai nuso meni numore dai bamuwa.