Search form

Mak 6:10

10Nikare esewa wero nata zora baro so da amira toiro itise muro baro awinoma nata awa duamu sero amire so awa dowo.