Search form

Mak 6:11

11Nata zo meni nikare sawa kaka diamu, o ge nisokare kaka ninamu wara giro nata awa doro susu nusokare garise sero zebu nusokare te moka nisokarera itia awa deregi weu osae.”