Search form

Mak 6:13

13Ago sero sero bi saisai tunero gawi eni ema yayare saisai amira nana zozasara yaya nusokare tepo inoisonua awa.