Search form

Mak 6:14

Yohane ge ou gutai zaawai ema awa betenua.

14Yesura oziga baro ema bama dapikarago zebu sero amira te wenua. Ago wenu ema tua zo zazo nuso Herode ami Yesura oziga nininua. Ema eni meni Yesure ego toisowa awa, “Nu Yohane ge ou gutai zaawai ema. Nune ami betaira ena erinua, are nu tani putoure inowia.”