Search form

Mak 6:15

15Eni meni ago toisowa, ata eni meni ego toisowa awa, “Nu Elia.” Ota eni meni ego toisowa awa, “Nu porofete zo. Porofete gita noisowa ago ine.” Ago toisowa awa.