Search form

Mak 6:17

17Herode meni ago senua, nera kota, gita nu soldia senu baro Yohane beniro puro poti benai sora niwa. Herode meni tani awa Herodia emo wenua, amira susu ego ewa: Herode meni nami nuso Filipra bama puro atinua awa. Bama amira zazo Herodia.