Search form

Mak 6:20

20Ata Herode meni tani awa kaka wamu. Nera kota, nu Yohane emo azu inoisonua. Herode meni Yohane nu ema saramai, nu ema pasina kaka wamu, awa giro azu wero soinoisonua awa. Yohane nu ge sasai Herode meni niniro itazaita wero kotumu-katumu inoisonua, ata nu Yohanera ge ninamu yaba inoisonua awa.