Search form

Mak 6:22

22Be amire Herodia meni Yohane dai betaira ebata tamunua. Awa ego ewa: Mai bama diri nuso meni Herodera ibura toiro yawa bamubake wienu Herode ata esewa numore dai itiwa ami giro yawa sara wewa. Ago wero giro Herode meni mai kanoware ego senua awa, “Ni nena zota zo yaba wero sasa giro potamunona.