Search form

Mak 6:23

23Na Anutura giti mokara sana zewai wae. Ni nena zota zo emo sasa giro potamunona awa. Zebu naso agewa emo samunosa, awa potamunona.”