Search form

Mak 6:25

25Ago senu nu eya sumuro Herode nana baro ego senua awa, “Zeme-zemeke ni Yohane ge ou gutai zaawai ema amira giti tewara potiro potasa pumane.”