Search form

Mak 6:27

27nu soldia zo meni Yohanera giti kapero puro maise senu baro benai sora ena duba nuso kapero