Search form

Mak 6:29

29Ago wewa Yohanera bua mai meni tani amira oziga niniro giro baro woi nuso pumuro puro baro bi ditira potiwa awa.