Search form

Mak 6:3

3Ema ewa nu kapenda. Nu Mariara mai awa. Nu Yakobora Yosefera Yudara Simonra nami. Nubabumana nuso namorekai dai nowera.” Ago sero nukare Yesure kotumai waya pumuro duba mou wewa.