Search form

Mak 6:31

31Ota erama saisai Yesu nana muro baro awinoiwa Yesu ata bua mai nusore nena naira be tepo wenua. Ago wenu giro Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, “Mukai. Nakai imata baro so erama tepora ena zanatianekai.”