Search form

Mak 6:33

33erama saisai nata serora ami nukare susauwa giro kora-kora ama ganero bamuwa awa.