Search form

Mak 6:4

4Ata Yesu meni numorekare ego senua awa, “Porofete nukare ema zazore. Ata nata nusokarera ena, o dubu nusokarera nana ena, o mama nusokarera nana ena, awa nukare ema zazore tepo.” Ago senua awa.