Search form

Mak 6:41

41Yesu meni ame wana dare wo etore puro iri utura niro Anuture kokopai asero ame awa eweweniro bua maire potinua awa. Awa bua mai meni eramare potarise sero ago wenua awa. Nu wo eto puro totoumuro kanowenu erama dapikarago ami pumuwa.