Search form

Mak 6:45

Yesu meni ou ubu tame aita wenua.

45Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, “Nikare wara witiro ziriniro enibara Besaida nate gita bayamunowa. Na ema bama bozarise sero duamunona.”