Search form

Mak 6:48

48Ago itimite bisi meni nukare dero pumunu nukare wa dawaira yaya tapinoiwa awa ginua. Ago giro pina atamu inoinu amire nu ou ubu tame aita wero nusokare nana bayamu sero bamunua. Nu nukare dainamu sero inoinu