Search form

Mak 6:5

5Nu tani erama gita kaka gamu awa nusokare nana ena wai ine te kaka wamu wenua. Ata nu wana nuso meni ema yayare da da amira nana potinu yaya nusokare tepo wenua awa.