Search form

Mak 6:6

6“Nukare nogoro na tuma kaka diamu inori?” ago kotumuro nu aita wero nata kikinakara baro ge tugata wenua awa.