Search form

Mak 6:7

Yesu meni bua mai nuso 12 buara potinua.

7Yesu meni bua mai 12 zawa senu muwa bi tunaira putou awa numorekare potiro nukare eto-eto baro teya-taya warise sero nu numorekare ego senua awa,