Search form

Mak 7

Anutura ge meni apipiera ge dainitinoya.

1Farisayo eni ata lo ge gipai ema eni Yerusalem ena muwa ami Yesu nana auniwa. 2Auniro bua mai nuso meni wana saramai tepo, wana kaka sewamu nena ninoiwa awa giwa.

3Wana sewaira tani amira susu ego ewa. Yuda ema dapikarago, Farisayo dai, nukare nena tepo oko ninowera. Nukare ewowo nusokarera sienai ama ganero wana sewero amire nena ninowera awa. 4Nukare maketra ena ewesemuro gita ou gutero amire ama nena ninowera. Nukare ewowora sienai eure-taure inoise akoure teware aure sewinowera.

5Are Farisayo ata lo ge gipai ema ami Yesu atata wero sewa awa, “Bua mai niso meni nogoro ewowora sienai awa doro noweri?” 6Ago sewa nu numorekare ego senua awa, “Nikare opi ema me sao inowewa. Porofete Yesaya meni ge gaenua ami nikare pupinoya. Ge gaenua awa ego ewa,

Tua meni ego toya:

Erama emi na begiti meni bowi inowera, ata moka nusokare naso nana oko itia.

7Nukare emara ge awa Anutura lo ge ine asero sero gipero awinowera. Are nukare na bowi wero zainitinowera. Yesaya meni ago gaenua awa.” 8Yesu meni ago sero amire ge susumuro ego senua awa, “Nikare Anutura lo ge doro eramara wini ge puro ziro baititinowewa.” Ago senua awa.

9Yesu meni ge zo noko numorekare ego senua awa, “Nikare Anutura lo ge apero doro ewowora tani ama ganero nowewa, awa kotumuro kokopai asinowewa, atonua! 10Na ago tona, nera kota, Mose meni ego senua awa,

Ni tani kokopai mia mama nisore inoise noiyo. Noko,

Zo nu mia mama nusore ge waya samunoya, nu awa deu betae.

11Mose meni ago senua, ata nikare ego towewa awa: Zo nu mia mama nusore ego sai te wamunoya awa, ‘Na nena nimoreto potamena, ata na nena awa Koban asena.’ (Koban amira susu ego ewa: “Na nena awa Anuture potamu sena zewai wenua.”) 12Mai zo ago samunoya, awa nikare nu mia mama soremai azu towewa. 13Ago wero nikare Anutura lo ge poti ama niro ewowora tani poti gita niro maire gipinowewa. Tani saisai ago ine inowewa.” Ago senua awa.

Nena duba bemiti wai amira ge.

14Yesu meni ago sero ema bama noko zawa senu muwa ego senua awa, “Ge sana niniu. Nikare dapikarago niniro baitiu. 15Nena be nisokarera toitinowia ami oko nikare wawi bemitire inowewa. Ge be nisokarera ena kei awinowia ami nikare wawi bemitire inowewa awa. [ 16Zo nu danare meni ge awa ninaise.]” Ago senua awa.

17Ago sero ema bama doro bua maire dai sora toiro bua mai meni ge bezaira susu gamu sero nu atata wewa awa. 18Atata wewa giro nu numorekare ego senua awa, “Agoro nikare dai kaka gamu inowewita? Nikare susu ei awa gosinowita? Nena nai meni bera toiro nikare oko wawi bemitire inowewa. 19Nera kota, nena nai ami duba nisokarera oko toitinowia. Nena awa tini nisokarera bamuro eba nusora osisinowia.” Yesu meni ge awa toise nena nai dapikarago siro beto wenua. 20Ago sero amire ego senua awa, “Tani emara nana dubara ena kei awinowia ami ema awa wawi bemitire inowia. 21Nera kota, emara nana mokara ena, o emara dubara ena kotumai waya meni kei awinowera — kuma wai, bewana wai, mai dai betai, soa patai, 22duba-duba wai, tani waya wai, opi sai, gai waya wai, wiza atata wai, tama puro witai, wini ge dero nuai — 23tani awa dapikarago emara nana mokara ena kei awero ema awa wawi bemitire inowia.” Ago senua awa.

Bama Yudako zo meni Yesu tuma diro baitinua.

24Yesu meni ana eriro bamu zebu zo nata zazo Taya itisonua amira niro so zora toiro itise ema bama nu ago itinua awa gai azu senua, ata nu nutope begi wai ine tepo. 25Ago inoinu bama zo meni Yesura oziga nininua. Bama amira mai bama diri kiaka ami bi nuso nana itinua awa. Bama ami kei awe Yesu nana niro koininua. 26Ota bama awa nu Yudako. Zebu nusora zazo Sirofonisia. Are nu Yesure begomo sero nu mai nusora bi tunaise senu 27Yesu meni numore ge bezai ego senua awa, “Na nena mai mamaire gita potana nara te wae. Nera kota, mai mamaira nena nai soero suna unai ine awa te oko inoya.” 28Ago senu giro bama meni ina ge bezai ego senua awa, “Tua, awa me tosa. Ata suna opa du itise nena mumuka mai meni wawera osawi ninowera.” 29Ago senu giro Yesu meni numore ego senua awa, “Ge ewanana sesesa, are sora bamuyo. Bi meni mai niso doro bamia.” Ago senua awa. 30Ago senu bama meni noko tera nuso nana baro bi bamunu mai nuso duro itinua awa ginua.

Yesu meni ema zo dana azai awa kora wenua.

31Yesu meni ana eriro zebu nata Taya itinua awa doro nata Saidon busero zebu zazo Dekapolis awa busero kei awe ou ubu zo zazo Galilaya amira ninua. 32Ago itinu ema eni meni ema zo puro muro poti Yesura nana niwa awa. Ema awa dana azai, ge tepo. Ema meni ema awa puro Yesu meni nu kimuro kora waise sero begomo sewa. 33Ago wewa giro Yesu meni ema awa puro ema bama doro baro dopero wana sisino emara nana danara potiro pora pisero wana meni emara iwawa kimuro 34iri ike niro usika apero emare ego senua awa, “Epata.” (Ge nasokaira, “Dana keyaise.”) 35Ago senu dana keenu be peu wenu ge neine senua awa. 36Ago wenu giro Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nikare tani emira oziga sai azu tona.” Ago sasai nukare weso-waso wero oziga toisowa. 37Ema bama eni meni niniro di tainiro titibi awero ego sewa awa, “Nu tani dapikarago neine inowia. Nu wawi ema dana azai meni ge noko ninitinowera, ota ema ge tepo ami ge noko towera.” Ago sewa awa.