Search form

Mak 7:3

3Wana sewaira tani amira susu ego ewa. Yuda ema dapikarago, Farisayo dai, nukare nena tepo oko ninowera. Nukare ewowo nusokarera sienai ama ganero wana sewero amire nena ninowera awa.