Search form

Mak 7:31

Yesu meni ema zo dana azai awa kora wenua.

31Yesu meni ana eriro zebu nata Taya itinua awa doro nata Saidon busero zebu zazo Dekapolis awa busero kei awe ou ubu zo zazo Galilaya amira ninua.