Search form

Mak 7:32

32Ago itinu ema eni meni ema zo puro muro poti Yesura nana niwa awa. Ema awa dana azai, ge tepo. Ema meni ema awa puro Yesu meni nu kimuro kora waise sero begomo sewa.