Search form

Mak 7:33

33Ago wewa giro Yesu meni ema awa puro ema bama doro baro dopero wana sisino emara nana danara potiro pora pisero wana meni emara iwawa kimuro