Search form

Mak 7:9

9Yesu meni ge zo noko numorekare ego senua awa, “Nikare Anutura lo ge apero doro ewowora tani ama ganero nowewa, awa kotumuro kokopai asinowewa, atonua!