Search form

Mak 8

Yesu meni ema 4,000 amire nena nai potinua.

1Waiko be zore ema bama dainiro meni Yesu nana auniro nena nai tepo itiwa giro nu bua mai nuso zawa senu muwa ego senua awa, 2“Na ema bama emo zo inoya. Nera kota, nukare be etorobara namore dai nora nena nai tepo wetia. 3Are na nena numorekare kaka potamu tepo iyetamunona, awa nukare susauma ebete ena meri betero duwamunora. Nukare eni so zora-zarako ena mutara.” 4Ago senu bua mai meni numore ego sewa awa, “Nakai soe ena nogo nogo wero ema bamera nena nai tamuro potamunonikai?” 5Ago sewa senua awa, “Nikare ame moyai nazo ni?” Ago senu sewa awa, “Nakare ame moyai 7.” Ago sewa awa.

6Are Yesu meni ema bama zebura arumarise senu arumuwa nu ame moyai 7 awa puro Anuture kokopai asero ame awa eweweniro bua maire potinua awa. Bua mai meni eramare potarise sero potinu puro ema bamere potiwa. 7Ota wo kikinaka nusokare eni itiwa giro Yesu meni wo emo Anuture kokopai asero bua maire ego senua awa, “Wo dai ema bamere potiu.” Ago senua awa. 8Are potiwa niwa te wenua. Te wenu giro itata poti dara niwa kana 7 te wenua awa. 9Erama nena niwa amira namba nusokare awa 4,000. 10Niwa amire Yesu meni nukare senu bamuwa. Bamuwa nu bua mai nusore wara witiro zebu zazo Dalimanuta amira bamuwa awa.

Ema eni meni tani putoure zo gamu sewa.

11Farisayo eni meni Yesu nana muro numore dai ge bawewa awa. Nukare Yesu gaero gamu sero nu tani zo utura putoure wai gamu sewa. 12Sewa Yesu meni ge nusokare ginu biawa wenu giro ego senua awa, “Ema zeme zebura nowera ami nogoro tani putoure zo gamu tori? Na ge me tona ewa. Ema zeme zebura nowera ami tani putoure zo oko gamunora.” Ago senua awa. 13Ago sero nu nukare doro wara noko witiro ou ubu enibara bamunua awa.

Farisayora yis ata Herodera yis amira ge bezai senua.

14Bua mai nuso meni ame kaka pumamu nuweniwa. Ame da gege numorekare dai wara itinua. 15Are Yesu meni dana-wena gayai ge numorekare toise ego senua awa, “Nikare uma weu. Farisayora yis ata Herodera yis ami semu nisokare nana nai azu, nikare uma wero baititinoise noiwo.” Ago senua awa. 16Nukare ge nuso awa niniro ina-sa wewa awa, “Nakai ame tepo.” 17Ago toise nukare Farisayora gipai ge kota, ame nai awa kotupitinoiwa giro Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nakai ame tepo awa nogoro towi? Nikare zeme kaka gamu ni? Giti munu nisokare omata ine ni? 18Nikare giti mokare, ata nikare kaka gamu ni? Nikare danare, ata nikare kaka ninamu ni? Nikare nuwenitawita? 19Na ema 5,000 emo ame wana da ewewenisena be amire nikare itatara kana nazo diisewi?” Ago senu nukare sewa awa, “Kana 12 diisenakare.” 20Ago sewa nu ego senua awa, “Na erama 4,000 emo ame 7 ewewenena nikare itatara kana nazo diisewi?” Ago senu sewa awa, “Kana 7 diisenakare.” 21Ago sewa nu ego senua awa, “Nikare zeme kaka gamu ni?” Ago senua awa.

Yesu meni Besaida ena ema giti guma wai zo kora wenua.

22Yesu bua mai nusore kei awe nata Besaida amira niwa ema eni meni ema giti guma wai zo puro Yesura nana muro Yesu meni nu kimaise sewa awa. 23Ago sewa giro Yesu meni ema giti guma wai amira wana ziro puro nata doro baro be pora giti mokara pisero wana giti mokara potiro atata wero senua awa, “Nena zo gosinosita?” 24Ago senu nu giti panero ina ego senua awa, “Na erama gosinona. Na nukare gena ni ipu ine inora, ata nukare aita inora.” 25Ago senu giro Yesu meni wana nuso giti mokara noko potinu ema awa ua wenu giti moka nuso kokopai wenu nu nena dapikarago giro baitinua awa. 26Ago wenu giro Yesu meni nu iyetamu sero ego senua awa, “Ni noko nata emira oko bayase. Ata niso nana bamu.” Ago senua awa.

Petoro meni ge kereniro Yesu nu Kristo ago senua.

27Yesu bua mai nusore dai nata eni zebu zazo Sisaria-Filipai ago itiwa amira bamuwa. Susaumite Yesu meni bua mai atata wero senua awa, “Erama meni na are asinoweri?” 28Ago senu ina sewa awa, “Eni meni ego tora: Ni Yohane ge ou gutai zaawai ema. Ata eni meni awa ego tora: Ni Elia. Ata eni meni awa ego tora: Ni porofete gita noisowa amira zo.” 29Ago sewa giro nu nukare atata wero senua awa, “Ina ninekare nitopekare na are asinowewi?” Ago senu Petoro meni ego senua awa, “Ni Kristo, Soyai Ema nasokare.” 30Ago senu Yesu numorekare ge zewai ego senua awa, “Ge naso awa ema zore oko sawe.” Ago senua awa.

Yesu nu ama betero noko eramunoya amira ge senua.

31Yesu meni nukare ge tugata wamu sero ego senua awa, “Na Emara Mai meni yaya-buyaya tamamunona. Yuda emara simai ata pris babezinoma ata lo ge gipai ema ami na azu sero na dara betamunona awa. Betana be etorobara tepo wai amire na noko seka wero eramunona.” 32Ge awa senu kei awenu giwa. Are Petoro meni nu uzumuro senero ego senua awa, “Ago oko sase.” 33Ago senu Yesu meni kapeteniro bua mai nuso eni giro ina Petoro senero ego senua awa, “Satan, ni na doro daiti. Ni ge tosa awa Anutura ge kota, emara ge inoya.” Ago senua awa.

34Yesu meni bua mai nuso ata ema diti bamu awa zawa senu muwa ego senua awa, “Zo nu na ama ganamu wero giro ara tamai nuso dapikarago doro duba naire yaya tamaire amira ni pasinai nuso dimuro na ama ganaise. 35Nera kota, zo nu zebura nuai nuso soero puro nuamu kotumamunoya amira nuai nuso tepo wamunoya. Ota zo nu na emo wero o Oziga Ewanana emo wero zebura nuai nuso duamunoya ami nuai ewanana tamamunoya. 36Zo nu zebura nena kokopai dapikarago awa pupinuamunoya, ata nuai nuso tepo wamunoya, awa nena nemi nuso nana itamunoi? 37Ota nuai nuso ewesemaise kotumuro zuma ne potai amire nuai nuso awa ina ewese nuso nana namunoi? Tepo awa. 38Ema pasina inoise Anutu soa patitinoise zebura nowera be amire ema zo meni na ata ge naso awa azu samunoya, awa na Emara Mai meni Mama nasora zasimaire angelo saramaire mamunona be amire na ina ema awa azu samunona.” Yesu meni ago senua awa.