Search form

Mak 8:1

Yesu meni ema 4,000 amire nena nai potinua.

1Waiko be zore ema bama dainiro meni Yesu nana auniro nena nai tepo itiwa giro nu bua mai nuso zawa senu muwa ego senua awa,