Search form

Mak 8:11

Ema eni meni tani putoure zo gamu sewa.

11Farisayo eni meni Yesu nana muro numore dai ge bawewa awa. Nukare Yesu gaero gamu sero nu tani zo utura putoure wai gamu sewa.