Search form

Mak 8:12

12Sewa Yesu meni ge nusokare ginu biawa wenu giro ego senua awa, “Ema zeme zebura nowera ami nogoro tani putoure zo gamu tori? Na ge me tona ewa. Ema zeme zebura nowera ami tani putoure zo oko gamunora.” Ago senua awa.