Search form

Mak 8:23

23Ago sewa giro Yesu meni ema giti guma wai amira wana ziro puro nata doro baro be pora giti mokara pisero wana giti mokara potiro atata wero senua awa, “Nena zo gosinosita?”