Search form

Mak 8:26

26Ago wenu giro Yesu meni nu iyetamu sero ego senua awa, “Ni noko nata emira oko bayase. Ata niso nana bamu.” Ago senua awa.