Search form

Mak 8:28

28Ago senu ina sewa awa, “Eni meni ego tora: Ni Yohane ge ou gutai zaawai ema. Ata eni meni awa ego tora: Ni Elia. Ata eni meni awa ego tora: Ni porofete gita noisowa amira zo.”