Search form

Mak 8:31

Yesu nu ama betero noko eramunoya amira ge senua.

31Yesu meni nukare ge tugata wamu sero ego senua awa, “Na Emara Mai meni yaya-buyaya tamamunona. Yuda emara simai ata pris babezinoma ata lo ge gipai ema ami na azu sero na dara betamunona awa. Betana be etorobara tepo wai amire na noko seka wero eramunona.”