Search form

Mak 8:36

36Zo nu zebura nena kokopai dapikarago awa pupinuamunoya, ata nuai nuso tepo wamunoya, awa nena nemi nuso nana itamunoi?