Search form

Mak 8:6

6Are Yesu meni ema bama zebura arumarise senu arumuwa nu ame moyai 7 awa puro Anuture kokopai asero ame awa eweweniro bua maire potinua awa. Bua mai meni eramare potarise sero potinu puro ema bamere potiwa.