Search form

Mak 9

1Yesu meni numorekare ego senua awa, “Na ge me nimorekare tona ewa. Ema eni ego dopero itera ami kaka betamu nuara Anutu imata Tua wero nuamunoya amira putou kei damu nai gamunora.” Ago senua awa.

Yesura tama meni nena zo ine kei awenua.

2Waiko be 6 tepo wenu amire Yesu meni Petoroto Yakobore ata Yohane awa gege puro dirumu bamura witiwa Yesura tama meni giti moka nusokarera ewe wenua awa. 3Mo nuso meni koa-koa wenua. Mo nuso awa kapa me kapa wai. Ema zo meni mo sewai ago wai ine tepo. 4Bua mai nuso meni Eliato Mosere nuto Yesure dai ge toise itiwato awa giwa. 5Giro Petoro meni Yesure ego senua awa, “Gipai ema, nakai ego itenakai awa ewanana. Are ninasa nakare komboa etorobara sinanekare — zo niso, zo Mosera, zo Eliara.” 6Petoro meni ne sei wero ge awa senua. Nera kota, nukare bua mai meni azu bamubake wewa. 7Ago inoiwa bereze zo meni muro nukare gogowenua. Ago wenu ge zo bereze amira mokara ena ego kei awenu niniwa awa, “Awa mai naso. Nu wama naso. Ge nuso niniu.” 8Bua mai meni ge awa niniro eya gina-gana wero erama zo kaka gamu wero Yesu gege numorekare dai itinua awa giwa.

9Yesu bua mai nusore dirumura ena osero susaumite nu numorekare ge zewai toise ego senua awa, “Nikare tani gewa amira ge oko sawe. Na Emara Mai meni betero erana amire nikare ge awa sawa te wamunoya.” Ago senua awa. 10Are nukare Yesura zewai ge dimuwa. Ata nukare Yesu betero eramunoya amira gera susu gamu sero kotumu-katumu wewa. 11Ago inoise nu atata wero sewa awa, “Lo ge gipai ema meni ego towera, ‘Elia gita mai amire Kristo mamunoya.’ Nogoro ago toweri?” 12Ago sewa giro Yesu meni numorekare ego senua awa, “Elia nu gita muro nena bamubamu dapikarago korawai amire Kristo mamunoya. Na Emara Maire ge ego gaewa itewia ewa,

Nu yaya-buyaya tamamunoya.

Nukare nu sero ziamunora awa. Nogoro ge awa gaewa itewi?

13Ata na nimorekare tona ewa. Elia munua. Munu giro ema eni meni numore tani tebe-tabe wewa. Ge numore gaewa ago ine te wewa.” Ago senua awa.

Yesu meni mai zo bi nuso nana itisonua awa kora wenua.

14Nukare osero muro kei awe bua mai enira nana niro ema diti bamu bua maire dai itiwa giwa. Lo ge gipai ema eni meni bua maire ge bawero itiwa. 15Are ema bama meni Yesu tupinu giro mamaniro sumuro baro areniwa awa. 16Ago wewa Yesu meni nukare atata wero senua awa, “Nikare ge ne numorekare dai towi?” 17Ago senu diti bamu itiwa amira ema zo meni numore ego senua awa, “Gipai ema, na mai mata naso puro niso nana mena. Nera kota, bi nuso nana toiro itawi nu ge amu itewia. 18Mai nago-nago nuawi bi meni nu daramunawi duro pora gutero di wiawi tama aiso nuso zewai-zawai inowia. Are na bua mai niso meni bi tunarise sesena, ata nukare tunai ine tepo.” Ago senua awa. 19Ago senu Yesu meni numorekare ego senua awa, “O nikare ema bama tuma diai tepo. Na be nazo nimorekare dai nuamunoni? Na be nazo bua nisokarera tama doinoise nuamunoni? Mai puro naso nana muu.” 20Ago senu nukare mai puro nuso nana muwa bi meni Yesu giro mai darauninu duro pora gutinoise aziapinoinu 21Yesu meni maira mama atata wero senua awa, “Be nazo yaya awa puro nowi?” Ago senu ina senua awa, “Nu mai morua amire pumunua. 22Are bi meni mai betaise sero nu dawi oura o niaora duwitinowia awa. Ata ni yaya awa kora wai ine te wamunoya, awa ni nakare emo zo wero nakare soremu.” 23Ago senu giro Yesu meni bera pumuro ego senua awa, “Na yaya awa kora wai ine te wamunoita, asinosita? Ema zo nu tuma diaire ami tani dapikarago wai te inoya.” 24Ago senu maira mama meni eya ego senua awa, “Na ni tuma didinona, ata ni na soremasa na ni tuma diro baitane.” Ago senua awa.

25Are Yesu meni ema bama witai nuso nana sumuro tupiwa giro nu bi senero ego senua awa, “Ni bi ge amu wai, o dana azai, na nimore ge zewai tona ewa. Ni mai doro nuso nana noko oko toyase.” Ago senua awa. 26Ago senu bi meni zawa gaetero mai denu zewai-zawai aziamunu bi nu donu mai betai ine wenua. Ago wenu ema bama saisai meni giro ego sewa awa, “Mai betetia.” Ago sewa, 27ata Yesu meni maira wana ziro zinu erinua.

28Yesu bua maire dai sora toiro bua mai meni erama zo tepo giro nu atata wero sewa awa, “Nakare bi awa tunamu wetenakare nogoro te kaka wamu weti?” 29Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nakai bi ago ine tunamu sero isa saira bua gege wero tuninowenakai. Tunaira ebata zo tepo.” Ago senua awa.

Yesu nu ama betero noko eramunoya amira ge noko

senu be eto wenua.

30Nukare ana eriro baro zebu zazo Galilaya awa busewa. Ata Yesu meni nukare susauwa awa ema bama meni gai azu senua. 31Azu senua, nera kota, nu bua mai nuso gipinoise ego senua awa, “Nukare na Emara Mai awa puro ema enira nana wanera potara na dara betamunona. Betero be etorobara tepo wai amire eramunona.” Ago senua awa. 32Ata nukare ge nusora susu kaka gamu. Noko nukare nu atata wai azu wewa awa.

Ai meni bamu inoi?

33Nukare susaumite bamu Kapaneam niro sora toiro itiwa amire Yesu meni nukare atata wero senua awa, “Nikare ebete ena ge nogo sesewi?” 34Yesu ago atata wenua, ata nukare ge ina kaka samu. Nera kota, nukare ebete ena ego sewa awa, “Nasokai nana zo agai meni bamu inoi?” Ago sewa awa. 35Are Yesu meni arumuro bua mai nuso 12 zawa senu muwa ego senua awa, “Ema zo meni gita wamu samunoya, nu ami ama waise. Nu ema dapikarago amira sou waise.” 36Ago sero amire nu mai zo puro poti soe niro mai saniro numorekare ego senua awa, 37“Ema zo meni mai zo ego ine na emo kora wamunoya, nu ami na kora wetia ago ine wamunoya. Ema zo na kora wamunoya ami na daba kota, nu na iyetinu osena awa dai kora wetia ago ine wamunoya.” Ago senua awa.

38Yohane meni numore ego senua awa, “Gipai ema, nakare ema zo namorekai dai kaka nuamu ami zazo niso zawa toise bi tuninoi goisenakare. Ata nu nakai kaka ama ganamu inowia, are duaise sisenakare.” 39Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Bua duaise awa oko sawe. Nera kota, ema zo meni zazo naso zawa toise tani putoure zo wamunoya ami eya zazo naso puro osai ine te kaka wamu wamunoya. 40Ema iwo namorekai kaka wamu awa otao nasokai awa. 41Na ge me nimorekare tona ewa. Ema zo meni nikare Kristora mai wero nowewa awa giro ou nai nimorekare potamunoya ami ina zuma nuso ewanana pumamunoya.” Ago senua awa.

Tani waya meni emara tuma diai awa waya inowia.

42Yesu meni ego senua awa, “Zo nu mai kikinaka na tuma didinowera amira nana zo uzutai pasina tamai azu, nikare bere-bere omata bamubake zo ema amira nana dube kimeniro ewa surura musunawa dagimai te wamia. Nera kota, ema ami pasina kaka wamure oura dagimuro betamunoya, awa nena peu gege. Ota nu pasina wai amire Anutu meni ina potamunoya, awa nena mou-mau. 43Ni wana zo meni pasina wamesaya, wana awa kapase. Ni wana daimatare gege noma ama utura baro nuasa ewanana wamunoya awa. Ata ni wana etore noma ama so niao awai gege awaira bayasa waya wamunoya. [ 44So waya amira zipa meni oko betinora. So amira niao oko osisinoya.] 45Ni te zo meni pasina wamesaya, te awa kapase. Ni te daimatare gege noma ama utura baro nuasa ewanana wamunoya awa. Ata ni te etore noma ama so niao awai gege awaira bayasa waya wamunoya awa. [ 46So waya amira zipa meni oko betinora. So amira niao oko osisinoya.] 47Ni giti moka zo meni pasina wamesaya, giti moka awa gusase. Ni giti moka daimatare gege noma ama Anutu imata Tua wero nuamunoya amira nate bayasa ewanana wamunoya awa. Ata ni giti moka etore noma ama so niao awai gege awaira bayasa waya wamunoya awa. 48So waya amira zipa meni oko betinora. So amira niao oko osisinoya.

49Nakai ewa puro nena naira tetawenakai ewanana inowia awa. Da ago ine yaya niao ine ami erama dapikarago ewanana wawise tetamunoya. 50Ima awa nena kokopai. Ata ima berusa wamunoya, awa nakai nogo wanakai bapu nuso ewanana kei awamunoi? Nakai ewa puro nena tame tetawenakai ewanana inowia, da ago ine nikare duba-ozaire nuawa ewanana wamunoya.” Ago senua awa.