Search form

Mak 9:12

12Ago sewa giro Yesu meni numorekare ego senua awa, “Elia nu gita muro nena bamubamu dapikarago korawai amire Kristo mamunoya. Na Emara Maire ge ego gaewa itewia ewa,

Nu yaya-buyaya tamamunoya.

Nukare nu sero ziamunora awa. Nogoro ge awa gaewa itewi?