Search form

Mak 9:18

18Mai nago-nago nuawi bi meni nu daramunawi duro pora gutero di wiawi tama aiso nuso zewai-zawai inowia. Are na bua mai niso meni bi tunarise sesena, ata nukare tunai ine tepo.” Ago senua awa.