Search form

Mak 9:23

23Ago senu giro Yesu meni bera pumuro ego senua awa, “Na yaya awa kora wai ine te wamunoita, asinosita? Ema zo nu tuma diaire ami tani dapikarago wai te inoya.”