Search form

Mak 9:25

25Are Yesu meni ema bama witai nuso nana sumuro tupiwa giro nu bi senero ego senua awa, “Ni bi ge amu wai, o dana azai, na nimore ge zewai tona ewa. Ni mai doro nuso nana noko oko toyase.” Ago senua awa.