Search form

Mak 9:28

28Yesu bua maire dai sora toiro bua mai meni erama zo tepo giro nu atata wero sewa awa, “Nakare bi awa tunamu wetenakare nogoro te kaka wamu weti?”