Search form

Mak 9:29

29Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nakai bi ago ine tunamu sero isa saira bua gege wero tuninowenakai. Tunaira ebata zo tepo.” Ago senua awa.