Search form

Mak 9:30

Yesu nu ama betero noko eramunoya amira ge noko

senu be eto wenua.

30Nukare ana eriro baro zebu zazo Galilaya awa busewa. Ata Yesu meni nukare susauwa awa ema bama meni gai azu senua.