Search form

Mak 9:41

41Na ge me nimorekare tona ewa. Ema zo meni nikare Kristora mai wero nowewa awa giro ou nai nimorekare potamunoya ami ina zuma nuso ewanana pumamunoya.” Ago senua awa.